Zdolni absolwenci kierunków technicznych czasowo zamieszkają przy ul. 3 Maja 18

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 30 stycznia 2024 r. zostały ustalone warunki zawierania umowy najmu lokalu mieszkalnego z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej.

Łącznie 5 lokali dla uzdolnionych absolwentów kierunków technicznych uczelni wyższych będzie udostępnionych w kamienicy przy ul. 3 Maja 18 – czyli w przyszłym Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. To istotny zakres założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego będzie mogła złożyć osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

-ukończyła kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera;

-legitymuje się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, o której mowa w § 2 pkt 1), ze średnią ocen co najmniej 4,75;

-jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i miejscem świadczenia pracy jest Włocławek;

-w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 30 roku życia;

-nie przysługuje jej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie Włocławka lub pobliskich miejscowości.

Umowa najmu z uzdolnionym absolwentem kierunku technicznego uczelni wyższej zawierana będzie na czas oznaczony do 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/5814/zarzadzenie-nr-232024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-30-stycznia-2024-r-w-sprawie-warunkow-zawierania-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-z-uzdolnionym-absolwentem-kierunku-technicznego-uczelni-wyzszej.html