Włocławskie zabytki dostaną budżetowe wsparcie

Data:

Do 29 lutego 2024 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Kwota do rozdysponowania, zaplanowana w miejskim budżecie, wynosi 1 mln złotych.

We wniosku należy uwzględnić znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego miasta, z uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Trzeba także udzielić szczegółowych informacji o planowanych pracach, m.in. czy zakres rzeczowy zadania jest etapem działania wieloletniego i jakie są zakładane rezultaty (oczekiwany efekt i rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej czy np. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów).

Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji: https://bip.um.wlocl.pl/5697/zarzadzenie-nr-172024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-24-stycznia-2024-r-w-sprawie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacym-sie-w-gminnej-ewidencji-zabytkow.html