Wspieramy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

Data:

Dotacje do remontów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-
2028 nie są jedyną formą wsparcia. Gmina Miasto Włocławek oferuje także dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej Ewidencji Zabytków, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz usunięcia azbestu oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości, w przypadku przeprowadzenia remontu całej elewacji lub ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe.
Obecnie trwają następujące nabory wniosków na 2024 rok:
dotacja na wymianę źródeł ciepła – termin składnia wniosków do 15 marca lub do wyczerpania środków na ten cel: https://bip.um.wlocl.pl/5442/1197/miejska-dotacja-na-wymiane-zrodel-ciepla-na-rok-
2024.html dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – termin składania wniosków do 29 lutego: https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-4972-samorzad_wloclawka_wspiera_renowacje.html
dotacje do remontów nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji – termin
składania wniosków do 1 marca: https://rewitalizacja.wloclawek.eu/strona-3754-
jak_ubiegac_sie_o_dotacje_do_remontu.html