Samorząd Włocławka dofinansuje wakacyjne formy wypoczynku dzieci

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 3 kwietnia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach konkursu wsparcie zostanie przeznaczone na trzy zadania.

Zadanie nr 1. Dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi.

Zadanie nr 2. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich, w tym: organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, prowadzenie otwartych zajęć propagujących aktywny wypoczynek.

Zadanie nr 3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m. in. zajęć rozwijających zainteresowania, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych itp.

Szczegóły otwartego konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/7440/zarzadzenie-nr-1642024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-3-kwietnia-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-2-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2024-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html