„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Otwarty konkurs ofert ogłoszony

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 5 kwietnia 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. 

Program ma na celu zapewnienie możliwości skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zadanie to będzie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Adresatami zadania są dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej.

W pierwszej kolejności asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, m.in.: w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegóły konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/7479/zarzadzenie-nr-1672024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialania-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-pn-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.html