Samorząd Włocławka wspiera organizację wakacji dla dzieci

Data:

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 28 maja 2024 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Tematem konkursu (zadaniem do realizacji) jest dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień.

Zadanie adresowane jest do podmiotów prowadzących całoroczną działalność o charakterze socjoterapeutycznym, opiekuńczo-wychowawczym, pomocowym. Organizacja wypoczynku letniego ma stanowić element udzielania wsparcia rodzinom, w których występuje problem uzależnień. Podejmowane działania winny być ukierunkowane na zapobieganie i ograniczanie społecznych skutków związanych z używaniem alkoholu lub wynikających z innych uzależnień. 

Obozy/kolonie organizowane w ramach zadania, powinny być integralnym elementem całorocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego, dot. pracy z dziećmi, pochodzącymi z rodzin w których występuje problemem uzależnień lub z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podejmowane działania należy ukierunkować na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży, poprzez m. in. zmianę osądów poznawczych, czyli wprowadzenie doświadczeń korekcyjnych, odreagowanie emocjonalne, zmianę wzorców zachowań poprzez nabywanie nowych umiejętności itp.

Szczegóły konkursu: https://bip.um.wlocl.pl/8994/zarzadzenie-nr-2522024-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-28-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-3-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2024-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html